อุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นวาดภาพ

ศิลปะ มีหลายแขนงให้ได้ศึกษาเรียนรู้ หนึ่งในนั้นคือศาสตร์ของการวาดภาพ (drawing) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการมองเห็น ชื่นชมความงามจากฝีมือของผู้สร้างสรรค์ การวาดภาพสามารถบ่งบอกอะไรได้มากมาย ทั้งมุมมอง ความเข้าใจ การตีความ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ฯลฯ